مدیر گروه مهندسی برق

دکتر اباذر عرب عامری

رشته تحصیلی:مهندسی برق

پست الکترونیک: arabameri [at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054357

فکس: 0

https://ee.znu.ac.ir/members/ameri-abazar


ارتباط با مهندسی برق

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید